Passend Onderwijs
Onderwijszorg en ontwikkelprofiel De Cocon
Onderwijszorg en ontwikkelprofiel De Cocon
Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband PPO Noord-Kennemerland
In de ondersteuningsplanraad zijn zowel ouders als personeelsleden van de betrokken besturen van ons samenwerkingsverband vertegenwoordigd. De raad heeft inspraak op en moet instemming verlenen aan het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.
Het bestuur van samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland heeft inmiddels een statuut medezeggenschap en een reglement ondersteuningsplanraad vastgesteld. De ondersteuningsplanraad bestaat uit 14 leden, waarvan zeven ouders en zeven personeelsleden. De zetels zijn verdeeld over vier kiesgroepen; te weten zes zetels voor kiesgroep groot (Flore, Saks en Ronduit), vier zetels voor de kiesgroep midden (Atrium, De Blauwe Loper, Tabijn en ISOB), twee zetels voor kiesgroep klein (Ithaka, Freinetschool, VGPO-WN, Scholen van het Rozenkruis en El-Amal) en twee zetels voor kiesgroep speciaal (basis)onderwijs (scholen voor speciaal (basis)onderwijs in het samenwerkingsverband van de schoolbesturen Heliomare, Aloysius, Flore, Saks en Ronduit).
Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland
Informatiegids ouders over Passend Onderwijs
Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen