Profiel

Ons onderwijs

Onze school hanteert het OntwikkelingsGericht Onderwijsconcept (OGO). De relatie tussen de samenleving enerzijds en de onderwijsdoelen anderzijds staat in OGO centraal. Het onderwijs moet de kinderen voorbereiden op deelname aan de samenleving. Wij vinden het daarom belangrijk dat we aandacht besteden aan vragen die kinderen stellen en dat wij gebruik maken van de natuurlijke nieuwsgierigheid die de kinderen hebben naar de wereld om zich heen. Kennis en vaardigheden moeten een bijdrage leveren aan de persoonsvorming van de leerlingen.

 

De leerkracht zorgt ervoor dat de interesse van de kinderen steeds wordt opgewekt en daagt de kinderen uit zelf met oplossingen te komen. De leerkracht en de kinderen hebben een actieve rol in het onderwijsaanbod. We doen een beroep op de zelfstandigheid van de kinderen en op deze manier proberen we de kinderen een eigen verantwoordelijkheid te geven.

 

Belangrijk zijn de volgende vier voorwaarden voor ons onderwijs:

1. betekenisvol onderwijs

2. brede bedoelingen / ontwikkeling

3. betrokkenheid

4. bemiddelende leerkracht

 

De leerkracht heeft binnen ons onderwijs een zeer belangrijke rol. Hij/zij bewaakt de kerndoelen(deze zijn per leerjaar omschreven), stimuleert en begeleidt, biedt leerstof aan die bij de ontwikkeling van dat moment past en zorgt voor een leer- en leefklimaat waarin kinderen zich veilig voelen. Ieder kind is uniek en heeft recht op zijn/haar eigen ontwikkeling en begeleiding. Wij streven naar een doorgaande lijn in ons onderwijs voor de kinderen. Onze school is een lerende organisatie, we leren van en met elkaar, dit geldt voor leerkrachten en kinderen.

 

 

De pijlers dragen de bouwstenen van ons onderwijs. (zie illustratie) Wij willen het onderwijs zoveel mogelijk in samenhang laten plaatsvinden. In alle groepen werken we thematisch.

 

Thema’s zijn uitermate geschikt om de link te leggen met de samenleving. Vanuit deze thema’s worden activiteiten aangeboden, zoals spelactiviteiten, gespreks-, lees- en schrijfactiviteiten, reken- en wiskundige activiteiten, bouw- en constructieactiviteiten.

 

Vanaf groep 5 worden – zo veel mogelijk - ook de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, natuur- en milieuonderwijs (wereldoriëntatie geïntegreerd in de thema’s.