Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van De Cocon

De medezeggenschapsraad (MR) treedt op namens ouders en personeelsleden en geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het  beleid van de school of het bestuur te maken hebben. Hierbij probeert de MR een brug te slaan tussen ouders, leerkrachten, directie en bestuur van de Cocon.

De afgelopen jaren hebben wij ons bijvoorbeeld beziggehouden met:

-          Tussenschoolse en naschoolse opvang op De Cocon (Kits Oonlie)

-          Verkeersproblemen rondom de school

-          Schooltijdenwijziging

Wij willen als MR slagvaardig optreden. Dit proberen wij te doen vanuit een positieve, maar kritische houding, liefst in een goede samenwerking met alle betrokkenen. Samen bouwen we aan een school waar kinderen, ouders en personeel met plezier naar toe gaan.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. We komen zeven keer per jaar bij elkaar en indien noodzakelijk meer. We willen dicht bij alle betrokkenen van De Cocon staan en zijn bijvoorbeeld via mrcocon@ronduitonderwijs.nl altijd bereikbaar voor vragen, opmerkingen of problemen.

Het overleg met het bestuur is door de Alkmaarse openbare scholen georganiseerd in de vorm van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR wordt namens onze school bezocht door een lid uit de oudergeleding (tevens voorzitter) en een lid uit de personeelsgeleding van de MR. In de GMR worden zaken besproken die voor alle openbare scholen van toepassing zijn, zoals vakanties, personeelsbeleid e.d..